Условия за ползване

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ www.budobalkani.bg

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт. Будобалкани ООД си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия ще бъдат публикувани в сайта.

I. Общи условия
• „www.budobalkani.bg“ е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на Будобалкани ООД.
• Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули online от Будобалкани ООД.
• Будобалкани ООД чрез „www.budobalkani.bg“ има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена под старата, като последната е задраскана.
• Възможни са разлики в цените на някои артикули предлагани в сайта и в магазинната мрежа на Будобалкани ООД, които се дължат на локални активности и намаления.
• При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Будобалкани ООД чрез „www.budobalkani.bg“ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
• Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от Будобалкани ООД чрез „www.budobalkani.bg“ на заявлението за покупка попълнено правилно от Клиента в процеса на поръчка.
• Будобалкани ООД чрез „www.budobalkani.bg“ се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за др. обстоятелства, относно заявката му.
• Будобалкани ООД не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес „www.budobalkani.bg“.
• Будобалкани ООД не гарантира пълно съответствие на представените на сайта артикули и тези, налични в магазинната мрежа.
• Будобалкани ООД не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените в магазините, както и промяна в дизайна на продуктите.
• Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. Будобалакни ООД допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност.
• Направеното категоризиране на артикулите по предназначение (филтър „Спорт“) е примерно.
• Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС.

II. Права и задължения на страните
1. Будобалкани ООД се задължава:
• да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 7 работни дни;
• да достави в срока, указан в „информацията за доставка и плащане“ на стоки заявената за покупка стока*.
• преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката);
• гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта.
2. Клиентът се задължава:
• да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
• да плати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки;
• да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки
• да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки.
Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.
При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При сезонни разпродажби е възможно доставката да бъде извършена на части.
В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Будобакани ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
• доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения и преглед.
• цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
• при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.
При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока Клиентът има право да заяви подмяна на размер или артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка. В този случай е необходимо да заяви желанието си, писмено (по мейл) или устно (по телефон), в срок не по-дълъг от 14 дни на адрес гр. София 1756, ул. Белимел 19 Б ( склад Будобалкани ), до Мартина Костелянчик Тел. 0886025551
Клиентът има право в срок не по-дълъг от 14 дни, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне получените артикули на адрес гр. София 1756, ул. Белимел 19 Б ( склад Будобалкани ), до Мартина Костелянчик Тел. 0886025551

Будобалакани ООД възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.

Разходите по връщане на стоките са за сметка на клиента.

Връщането се допуска при следните условия:
• заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от Будобалкани ООД електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 14 дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката;
• стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от Будобалкани ООД – фактура, касов бон, гаранционна карта (ако е била издадена такава);
• клиентът съгласува с представител на Будобалкани ООД адреса, на който Будобалкани ООД желае да получи обратно стоката;
• съгласно разпоредбите на ЗЗП, Будобалакани ООД възстановява на клиента платената сума в срок до 14 дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си на връщане на стоката.
Будобалкани ООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

Връщане на платени суми с наложен платеж.
При връщане на суми, платени с наложен платеж е необходимо да има идентичност между поръчващия стоката и връщащия стоката, без значение кой я е получил. Именно поръчващият и връщащият ще получи обратно парите, които е платил с наложен платеж. Ако поръчващият е дете, парите се връщат по сметка на детето или на неговия законен представител – майка, баща, или настойник. За целта е необходимо да се представи Удостоверение за раждане или Решение за назначаване на настойник.

III. Лични данни
Будобалкани ООД зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Прочетете Политика за поверителност и защита на личните данни публикувана тук. Тя е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

• Будобалкани чрез „www.budobalkani.bg“ полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за регистрация в уеб сайта и покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.
• При спазване на действащото законодателство, клаузите на настоящите Общи условия и Политиката за Поверителност, Будобалкани ООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, за които са предоставени.

IV. Разкриване на информацията
• “ Будобалкани ООД чрез www.budobalkani.bg“ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
• е получил изричното писмено съгласие на Клиента;
• информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
• Будобалкани ООД чрез „www. budobalkani.bg“ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

V. Отговорност
• Будобалкани ООД чрез „www.budobalkani.bg“ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Будобалкани ООД чрез „www.budobalkani.bg“ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Будобалкани ООД чрез „www.budobalkani.bg“.

VI. Арбитраж
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Будобалкани ООД съобразно българското законодателство.

VII. Гаранционни условия:
1. Фирма Будобалкани ООД дава на своите клиенти с всяка закупена стока с гаранция, гаранционна карта, в която са упоменати:
• адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената техника;
• гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители;
• гаранционен срок на закупената стока;
2. С изключение на задълженията специално посочени в тази гаранция, Будобалкани ООД не може да бъде отговорна за директни, недиректни, специални, случайни или последващи повреди, независимо дали се базират на договор, вреда в следствие пропуск на длъжностно лице или някоя друга законна теория и дали е предположена възможността за такива повреди.
3. За всички продукти важат гаранционните условия на съответния производител или оторизирани сервизни центрове. В сервизните центрове важат единствено оригиналните гаранционни карти, с които е получена стоката.

VIII. Ограничения за гаранцията
Гаранцията отпада в случай на:
1. Повреди, причина за които е лош транспорт, съхранение или неправилна експлоатация.
2. Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.
3. При използване на некачествени и неоригинални консумативни материали.

IX. Допълнителни условия:
1. Будобалкани ООД не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства.
Ако не приемате условията, моля, не използвайте сайта!

2. Стоки направени по индивидуални изисквания на клиента ( изписване на имена по колани и кимона ) не могат да бъдат върнати освен в случай че продуктът на които е направен надписът или самият надпис е дефектен.

X. Използване на „бисквитки“ и интернет маркетинг
За да работи www.budobalkani.bg, според заложената от екипа на Будобалкани ООД („ние“) функционалност, както и да персонализираме Вашите посещения, понякога запазваме на Вашето устройство малки файлове с данни, наречени „бисквитки“ (cookies). Това е стандартна практика, използвана масово в почти всички сайтове по света. Запознайте се с Политиката за употреба на „Бисквитки“, където се обяснява как ние правим това.

X